โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
 

กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ผู้บริหาร

 

 

 

 

   "ครูจะต้องเป็น ผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้แก่ศิษย์ทุกคน ให้เป็นคนดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต จากแนวคิดนี้จึงมุ่งพัฒนาองค์กรของโรงเรียนกิตติวิทย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อ พัฒนาครู ให้เกิดความตระหนัก ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และความรัก ความตั้งใจที่จะเห็นศิษย์ทุกคน เป็นคนดี มีความสามารถทางวิชาการ เป็นบุคคลคุณภาพของสังคมในวันข้างหน้าต่อไป โรงเรียนจึงมีจุดเน้นชัดเจนในสองส่วนด้วยกัน คือ เพื่อให้ศิษย์ทุกคนได้พัฒนาด้านสติปัญญา เรียนรู้ตามสาระต่างๆที่หลักสูตรกำหนด อย่างเต็มความสามารถ โดยมีครู เป็นผู้ชี้นำ วางกรอบความรู้ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นต่อไปอีกตามความสนใจ นอกจากนั้นโรงเรียนของเรายังคงมุ่งฝึกศิษย์ทุกคนให้เป็นผู้มีวินัย รับผิดชอบต่อสังคม มีความพร้อมทางด้านจิตใจ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ เราจึงจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยมีการผสมผสานทั้งงานวิชาการและกิจกรรมปะปนกันไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อผู้เรียน"

 

นางพิมลศรี  โอทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนกิตติวิทย์

E-mail : pimonsri-hdy@kittivit.ac.th

                                   

 

   

 

นาง สุวันลี  คลี่บำรุง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิตติวิทย์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

E-mail : suwanlee-hdy@kittivit.ac.th