สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ผู้บริหาร รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ

 

"เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนกิตติวิทย์เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากนวัตกรรมใหม่ๆ เน้นการเรียนแบบโครงงาน และการสร้างชิ้นงานเป็นของตนเองโดยให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ตามศักยภาพ อาศัยการเรียนรู้จากธรรมชาติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครูจะเป็นผู้ให้ความรู้พื้นฐาน โดยนักเรียนจะฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ บทบาทของครูจะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้ความช่วยเหลืออยู่อย่างใกล้ชิด ครูจะมีบทบาทหน้าชั้นเรียนน้อยลงแต่นักเรียนจะเรียนรู้ได้มาขึ้นด้วยตัวเอง
      นอกจากทางวิชาการแล้ว โรงเรียนยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการอบรมบ่มเพาะให้เป็นคนดี มีปัญญา มีระเบียบวินัย มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจประชาธิปไตย เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข"
 

 

นางกัญญา  จุลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
E-mail :  kanya-bnp@kittivit.ac.th

 

 

   

 

นางวราภรณ์  แก้วอุทัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
E-mail :  waraporn-bnp@kittivit.ac.th