สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

บุคลากร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ครูชั้นอนุบาล

     
นางสาวศิริพร สมพงศ์
นางสาววรรณวิภา ทองฉิม
นางสาวอุไรพร ปานศรีสวัสดิ์
นางสาวพิกุล สุขวัฒโน
นางณาตยา เกตุแก้วมรกต
นางสาวจุฑาทิพย์ ประทุมทอง
นางชูใจ ปานแป้นน้อย

ครูชั้นประถมศึกษา

     
นางสาวธนนันท์ ชาญกาญจน์
นางวราภรณ์ แก้วอุทัย
นางสาวปราณี ศรีรักษ์
นางสาวเพ็ญจันทร์ วังมณี
นางสาวรัตนพร บัวงาม
นางสาวอรัญญา กี้ข้อ
นางสาวิฐตรี รักชุม
นายกันตภณ อักษรคง
นางนิสากร โชติมณี
นางสาวอรษา สุขสันต์
นางวัชราภรณ์ ใจวงษ์
นางสาวรัตติกาล ศรีนรัตน์

ครูชั้นมัธยมศึกษา

     
นางชลอ พรหมเจริญ
นางสาวเบญจวรรณ อารมรัตน์
นางสาวยุพาพร จันทร์แก้ว
นางสาวปาริฉัตร รักเงิน
นางสาวบุณยนุช ภาพีรนนท์
นายเนติธร โควรรณ

ครูสอนประจำกลุ่มสาระวิชา

     
นางสาวโนรี ศรีแสง
นางสาววิภากร ธรรมสุรีย์
Mrs.Cristine Vivero
นางสาวจุฑารัตน์ ไชยสวัสดิ์
Ms.Liza Cavan Capino
นายกิตติ อินทกรณ์
นางสาวชยาภรณ์ สมคำ
นายแวกามารูดิง อาแด
Ms. Joymelyn Ruelo Senajonan
Ms. Leah Jean Gevieso Garcia

ผู้สนับสนุนการสอน

     
นางสาวจุธิภา หนูเสน
นางสาวยุวดี สลาหมาด