โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
 

กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

บุคลากร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ครูชั้นอนุบาล

     
นางสาวศิริพร สมพงศ์
นางสาววรรณวิภา ทองฉิม
นางสาวอุไรพร ปานศรีสวัสดิ์
นางสาวมันริกาญจน์ แซ่เท่า
นางณาตยา เกตุแก้วมรกต
นางสาวจุฑาทิพย์ ประทุมทอง
นางชูใจ ปานแป้นน้อย

ครูชั้นประถมศึกษา

     
นางสาวธนนันท์ ชาญกาญจน์
นางสาวปราณี ศรีรักษ์
นางสาวเพ็ญจันทร์ วังมณี
นางสาวอรัญญา กี้ข้อ
นางสาวิฐตรี รักชุม
นายกันตภณ อักษรคง
นางนิสากร โชติมณี
นางสาวอรษา สุขสันต์
นางวัชราภรณ์ ใจวงษ์
นางสาวรัตติกาล ศรีนรัตน์
นางสาวหทัยรัตน์ แซ่ลั่น

ครูชั้นมัธยมศึกษา

     
นางชลอ พรหมเจริญ
นางสาวเบญจวรรณ อารมรัตน์
นางสาวยุพาพร จันทร์แก้ว
นางสาวปาริฉัตร รักเงิน
นางสาวบุณยนุช ภาพีรนนท์
นายเนติธร โควรรณ

ครูสอนประจำกลุ่มสาระวิชา

     
นางสาวโนรี ศรีแสง
นางสาววิภากร ธรรมสุรีย์
Mrs.Cristine Vivero
นางสาวจุฑารัตน์ ไชยสวัสดิ์
Ms.Liza Cavan Capino
นางสาวชยาภรณ์ สมคำ
Ms. Joymelyn Ruelo Senajonan
Ms. Leah Jean Gevieso Garcia
Mr.Maciej Adam Krajewski
นางสาวสุดารัตน์ แก้วดำ
นางสาววันวิสาข์ พันธ์ผล
นางสาวบุษกร อ่อนน้อม

ผู้สนับสนุนการสอน

     
นางสาวจุธิภา หนูเสน
นางสาวยุวดี สลาหมาด
นางสาวพิมพ์พิมล แก้วบุญจันทร์