สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ระดับชั้นประถม โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่

วิชาศิลปะ ป.2

เรื่อง งานปั้นลอยตัว

 

                                   

                                                                  

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง การทดลองการเกิดเมฆและหมอก

 

                                                      

                                  

                                  

 

วิชาการงานอาชีพ ป.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  เรื่องการทำตุ๊กตาไหมพรหม

 

 

                                               

 

                                                                                                                  

                                             

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

เรื่อง พลังงานน่ารู้

 

                                      

                                                                                     

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

ป๊อปอัพ เรื่องหิน

 

                                                                                    

 

                                                                                    

 

วิชาศิลปะ ป.2

เรื่องการปั้นนูนต่ำ

             

 

                         

                                                                 วิชาวิทยาศาสตร์  ป.3 

                                                                       การเกิดลม 

 

 

 

                          

 

                                                                       

 

วิชาภาษาไทย ป.4

การเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ

 

                                                                               

 

 

 

วิชาภาษาไทย ป.4

การเขียนจดหมายส่วนตัว(จดหมายถึงเพื่อน)

 

                 

 

 

วิชาภาษาอังกฤษ ป.6

เรื่อง Sign