กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

อบรมการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งของโรงเรียนเอกชน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2563
โดย : กิตติวิทย์ หาดใหญ่

นางพิมลศรี  โอทอง  ผู้อำนวยการ และ

นางนุชรี  สุทธิ์นวล

อบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งของโรงเรียนเอกชน          ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

25 กันยายน  2563

โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา