ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่

รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

# ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเข้าเรียนที่ สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.ธนกฤต สะหะวิริยะ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 18 ก.พ. 64
2 ด.ช.อาเดนส์ กาเซ็ง ประถมศึกษาปีที่ 1/ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 20 ก.พ. 64
3 ด.ช.ปัณณ์ปริชญ์ สิงห์วัน เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 1 มี.ค. 64
4 ด.ญ.ศิริวิมล คงศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/ โรงเรียนศรีสำราญ กิตติวิทย์บ้านพรุ 3 มี.ค. 64
5 ด.ญ.เจโยนี โดมานิง เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 4 มี.ค. 64
6 ด.ช.เจรุส เซนาโฮนัน โดมานิง เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 4 มี.ค. 64
7 ด.ญ.ณัฐสุดา เจริญ เตรียมอนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 6 มี.ค. 64
8 ด.ช.ธนากร แก้วพุทธ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 8 มี.ค. 64
9 ด.ช.ภาคิน ศรีนวล อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 11 มี.ค. 64
10 ด.ญ.ชุติกาญจน์ มณีโชติ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 14 มี.ค. 64
11 ด.ช.กนกพล แซ่กั่ว อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 15 มี.ค. 64
12 ด.ญ.ขวัญพิชชา รัตตินันท์ เตรียมอนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 18 มี.ค. 64
13 ด.ช.ศิวกร เเซ่เซียง มัธยมศึกษาปีที่ 3/ ศรีนครมูลนิธิ กิตติวิทย์บ้านพรุ 22 มี.ค. 64
14 ด.ช.นนธวัฒน์ พนมโชติ อนุบาล 3/ อนุบาลศรีบำรุงยะลา กิตติวิทย์สองภาษา 26 มี.ค. 64
15 ด.ญ.กันตา ทศโยเคน อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 1 เม.ย. 64
16 ด.ช.ภาณุวัฒน์ นุชมาต อนุบาล 3/ โรงเรียนโคกสมานคุณ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 2 เม.ย. 64
17 ด.ญ.ศิริมัตรา ชูชื่น อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 2 เม.ย. 64
18 ด.ญ.เอริน่า พรหมมา อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 3 เม.ย. 64
19 ด.ช.จิระเดช ณรงค์ทอง อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 4 เม.ย. 64
20 ด.ญ.ณัฎฐธิดา ศรประสิทธิ์ อนุบาล 2/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 5 เม.ย. 64
21 ด.ช.วุฒิภัทร แสงประสิทธิ์ ประถมศึกษาปีที่ 1/ บ้านน้ำกระจาย กิตติวิทย์บ้านพรุ 5 เม.ย. 64
22 ด.ญ.นลพรรณ เลี่ยนกัตวา อนุบาล 1/ กิตติวิทย์สองภาษา 6 เม.ย. 64
23 ด.ญ.นิชดา ขอจิตต์เมตต์ ประถมศึกษาปีที่ 2/ วรพัฒน์ กิตติวิทย์บ้านพรุ 8 เม.ย. 64
24 ด.ช.นิปุณณ์ ขอจิตต์เมตต์ ประถมศึกษาปีที่ 4/ วรพัฒน์ กิตติวิทย์บ้านพรุ 8 เม.ย. 64
25 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สิทธิสุวรรณ เตรียมอนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 8 เม.ย. 64
26 ด.ญ.อัยย์พิตตา ลิ้มพันธ์อุดม อนุบาล 2/ หาดใหญ่คริสเตียน กิตติวิทย์สองภาษา 8 เม.ย. 64
27 ด.ช.พีรวัฒน์ โพธิกุล อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 8 เม.ย. 64
28 ด.ญ.ธัญญวลัย ตาเซะ เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 8 เม.ย. 64
29 ด.ช.ภัสกรณ์ พรรณคีรี อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 8 เม.ย. 64
30 ด.ช.กนกพล ทรงสกูล อนุบาล 3/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหลา กิตติวิทย์บ้านพรุ 8 เม.ย. 64
31 ด.ญ.จันทปภา เอี่ยมอักษร อนุบาล 2/ เทศบาล 2 กิตติวิทย์หาดใหญ่ 9 เม.ย. 64
32 ด.ช.พิชญะ ทองใหม่ เตรียมอนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 12 เม.ย. 64
33 ด.ช.สมบูรณ์ สมบูรณ์ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 18 เม.ย. 64
34 น.ส.ดวงพร มานะสมบัติ มัธยมศึกษาปีที่ 5/ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย กิตติวิทย์บ้านพรุ 19 เม.ย. 64
35 ด.ช.ตุลยากร เกื้อเม่ง ประถมศึกษาปีที่ 1/ บ้านสวน กิตติวิทย์บ้านพรุ 20 เม.ย. 64
36 ด.ญ.สุณัฎฐา ช่างเรือ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 21 เม.ย. 64
37 ด.ญ.สิรินทร์ เสรีรักษ์ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 26 เม.ย. 64
38 ด.ญ.ศิรกัญญาภัก มะโนภักดิ์ ประถมศึกษาปีที่ 2/ เทศบาล 3 โศภณพิทยานุสรณ์ กิตติวิทย์บ้านพรุ 26 เม.ย. 64
39 ด.ช.ภูเบศ แซ่ลิว อนุบาล 1/ กิตติวิทย์สองภาษา 27 เม.ย. 64
40 ด.ช.ภาคิน อาดัม อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 28 เม.ย. 64
41 ด.ช.ณฐกร แสงงาม ประถมศึกษาปีที่ 4/ ทิพย์รัตน์ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 28 เม.ย. 64
42 ด.ช.บัวบูชา ช้างอินทร อนุบาล 3/ วัดเทพชุมนุม กิตติวิทย์บ้านพรุ 3 พ.ค. 64
43 ด.ญ.ณิชาพรรณ แก้วผดุง อนุบาล 3/ โรงเรียนศรีนคร กิตติวิทย์บ้านพรุ 4 พ.ค. 64
44 น.ส.โนรไอนี เจ๊ะเมาะ มัธยมศึกษาปีที่ 5/ ส่องแสงวิทยา กิตติวิทย์บ้านพรุ 6 พ.ค. 64
45 ด.ช.กันตพงศ์ อ่อนอุไร มัธยมศึกษาปีที่ 1/ วัดเทพชุมนุม กิตติวิทย์บ้านพรุ 10 พ.ค. 64
46 ด.ญ.นริศรา ขันเรือง ประถมศึกษาปีที่ 1/ หวังดี กิตติวิทย์บ้านพรุ 15 พ.ค. 64
47 น.ส.เมษา หนูน้อย มัธยมศึกษาปีที่ 4/ คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา กิตติวิทย์บ้านพรุ 16 พ.ค. 64
48 ด.ญ.ณาดาร์​ สา​แล๊​ะ​ มัธยมศึกษาปีที่ 1/ บ้านโปะหมอ กิตติวิทย์บ้านพรุ 17 พ.ค. 64
49 ด.ช.อชิรวัช บุญรอด เตรียมอนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 19 พ.ค. 64
50 ด.ญ.สุณัฏฐา ช่างเรือ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 20 พ.ค. 64