ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่

รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

# ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเข้าเรียนที่ สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.อภินันท์ สือหนิ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 2 ก.พ. 65
2 ด.ช.ภาคภูมิ ดิษฐอำไพ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 2 ก.พ. 65
3 ด.ช.สรวิชญ์ ถาวรจิตร อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 10 ก.พ. 65
4 ด.ญ.ธัญณิชชวีค์ สุวรรณคีรี อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 11 ก.พ. 65
5 ด.ช.ฉัตรดนัย สีสุกไสย อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 14 ก.พ. 65
6 ด.ช.ดิษฐ์ศรุต ใจประเสริฐเลิศ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 19 ก.พ. 65
7 ด.ช.ศรารัตน์ แดงพรหม อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 7 มี.ค. 65
8 ด.ญ.เฌอริ หมุดบินสัน อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 4 เม.ย. 65
9 ด.ช.ปภาวินท์ แก้วอัมพร ประถมศึกษาปีที่ 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 7 เม.ย. 65
10 ด.ญ.นันทิชา หนูเอียด อนุบาล 2/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 21 เม.ย. 65
11 ด.ช.ชีวานนท์ สะรุโณ ประถมศึกษาปีที่ 1/ ร.ร ทวีรัตน์ กิตติวิทย์บ้านพรุ 21 เม.ย. 65
12 ด.ญ.ณิชญา อินยะโณ เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 22 เม.ย. 65
13 ด.ช.สายฟ้า นิสยันต์ เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 28 เม.ย. 65
14 ด.ช.ธีรศักดิ์ ลิ่วพัฒนาพิชิต อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 2 พ.ค. 65
15 ด.ช.สงกรานต์ ลิ่วพัฒนาพิชิต อนุบาล 3/ ศรีนคร กิตติวิทย์หาดใหญ่ 2 พ.ค. 65
16 ด.ช.บีบี ฉายเมธากุล เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 3 พ.ค. 65
17 ด.ญ.ณดา ฉายเมธากุล อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 3 พ.ค. 65
18 ด.ญ.พิชญาพัชร์ ขวัญแก้ว อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 5 พ.ค. 65
19 ด.ญ.จิณัฏฐตา แซ่อึ่ง อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 6 พ.ค. 65
20 ด.ญ.ซีรีน มณีพฤกษ์ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 7 พ.ค. 65
21 ด.ช.พชร พูพวงจันทร์ เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 7 พ.ค. 65
22 ด.ช.รชต พูพวงจันทร์ อนุบาล 3/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 7 พ.ค. 65
23 ด.ญ.ญาณภัทร เพ่งสว่าง อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 11 พ.ค. 65
24 ด.ญ.ภัทธิดา ตันสกุล ประถมศึกษาปีที่ 3/ - กิตติวิทย์บ้านพรุ 12 พ.ค. 65
25 ด.ช.รัญธนากร หลีเจริญ เตรียมอนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 19 พ.ค. 65
26 ด.ช.ถิรบุญ ไทยดำ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 19 พ.ค. 65
27 ด.ช.คุณานนท์ ไพรินทร์ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 20 พ.ค. 65
28 ด.ญ.ณิชญาณัฐ ขวัญแก้ว เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 23 พ.ค. 65
29 ด.ช.กฤษณะ ครูสุวรรณ์ เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 30 พ.ค. 65
30 ด.ญ.กวิณณ์ธิตา จินดาวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 2/ โรงเรียน ณ สุวรรณวงศ์ กิตติวิทย์บ้านพรุ 30 พ.ค. 65
31 ด.ช.กิตติกวินจน์ จินดาวัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 3/ โรงเรียน ณ สุวรรณวงศ์ กิตติวิทย์บ้านพรุ 30 พ.ค. 65
32 ด.ช.ธนภัทร ทองเอียด อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 4 มิ.ย. 65
33 ด.ช.จิระนันท์ มนต์ศรัณกิต ประถมศึกษาปีที่ 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 18 มิ.ย. 65
34 ด.ญ.กวิสรา สนิทปู่ ประถมศึกษาปีที่ 4/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 18 มิ.ย. 65
35 ด.ญ.จุฑาทิพย์ เพชรสุวรรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 4/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 18 มิ.ย. 65
36 ด.ช.ณัฐชนนท์ ประดิษฐ์ถาวร อนุบาล 3/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 18 มิ.ย. 65
37 ด.ช.ณัฐเศรษฐ ศรีสวัสดิ์ อนุบาล 2/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 18 มิ.ย. 65
38 ด.ญ.ซีรีน มณีพฤกษ์ อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 18 มิ.ย. 65
39 ด.ญ.นฤนาท มนต์ศรัณกิต อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 18 มิ.ย. 65
40 ด.ช.เจตน์สฤษฎิ์ ปัญญาโน อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 18 มิ.ย. 65
41 ด.ช.กฤชฐารวี ช่วยชูกูล อนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 18 มิ.ย. 65
42 ด.ช.ฤทธิเดช รักนาย เนอสเซอรี่ 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 27 มิ.ย. 65
43 ด.ช.พสธร ธรรมวงศ์ษา ประถมศึกษาปีที่ 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 4 ก.ค. 65
44 ด.ญ.ภรณ์นภัส หาญกล้า ประถมศึกษาปีที่ 1/ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง กิตติวิทย์บ้านพรุ 12 ก.ค. 65
45 ด.ญ.คริสนันท์ หาญกล้า ประถมศึกษาปีที่ 4/ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง กิตติวิทย์บ้านพรุ 12 ก.ค. 65
46 ด.ญ.โชติกา มะสูยู เตรียมอนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 21 ก.ค. 65
47 ด.ช.ธนญภพ สรรพพันธ์ เตรียมอนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 25 ก.ค. 65
48 ด.ช.ปิยพัทธ์ ศรีรอด อนุบาล 1/ กิตติวิทย์หาดใหญ่ 25 ก.ค. 65
49 ด.ญ.ชมพูนิกข์ สมกาย เตรียมอนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 25 ก.ค. 65
50 ด.ญ.ขวัญนลิน บุญมี เตรียมอนุบาล 1/ กิตติวิทย์บ้านพรุ 19 ส.ค. 65