โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
 

กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

บุคลากร โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่

ครูชั้นอนุบาล

     
นางสาวอินทิรา ประดิษฐสกุล
นางเพ็ญ หัสจำนงค์
นางสุพรรณี เมืองหงษ์
นางสาวพิมพกา ฟองมณี
นางสาวนันทมณฑน์ แพะปลอด

ครูชั้นประถมศึกษา

     
นางลัดดาวรรณ คชวงศ์
นางสุวันลี คลี่บำรุง
นางสาวจริยา กันจินะ
นางธันย์รดา จันทโร
นางชุติญา เกษมทวีสุข
นางสุดารัตน์ เอกฑัต
นางนุชรี สุทธิ์นวล
นายสิทธิพงษ์ ภูทัยเจริญ

ครูสอนประจำกลุ่มสาระวิชา

     
นางสาวชยาภรณ์ สมคำ
นางสาววิภากร ธรรมสุรีย์
MissJoymelyn R Senajonan
นางสาวสิรินดา รักมณี

ผู้สนับสนุนการสอน

     
นางสาวพิมพ์พิมล แก้วบุญจันทร์
นางสาวสุวิมล ประทุมทอง
นางสาวสกลสุภา ยิ้มเกตุ