บุคลากร /

ผู้บริหาร

     
นางสาวสุกันติมา ยศพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูชั้นอนุบาล

     
นางสาวพัชมน ประทุมทอง
นางสาวอินทิรา ประดิษฐสกุล
นางสุพรรณี เมืองหงษ์
นางสุดารัตน์ เอกฑัต
นางสาวยุพดี เทพชุม
นางสาววรรณวิภา ทองฉิม
นางสาวสมฤทัย ศิริพันธ์

ครูชั้นประถมศึกษา

     
นางสาววิภากร ธรรมสุรีย์
นางสาวปราณี ศรีรักษ์
นางสาวอรนลิน บัวทอง
Mrs.Christine Vivero
นางสาวเนตรชนก เรือนแก้ว
นางสาวยุพาพร จันทร์แก้ว
นางสาวจุฑารัตน์ ไชยสวัสดิ์
นางสาวกานต์ทิตา ทองด้วง
นายพงศกร แก้วหวาน
นางสาวสิริญากร เพ๊ชรยศ
นางสาวไอยวรินทร์ สุวรรณชาตรี
นางสาวจุไรรัตน์ เพ็ชรสุวรรณ
นายวณีณัฐ สวนสีห์นที

ผู้สนับสนุนการสอน

     
นางวารุณี บูรณะ
นางสาวรุ่งทิวา ตรงจิตต์
นางสาวกุลธิดา จิตภัคดี
นางมะลิ ชัยสงคราม
นางสาวธนัชพร นิลสุวรรณ
นายติณณภพ พงศ์ชนะ