โรงเรียนกิตติวิทย์หาดใหญ่
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
 

กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 เป้าหมายหลักในการพัฒนาโรงเรียนกิตติวิทย์คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เจริญก้าวหน้า โดยอาศัยการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ การสืบสานทางวัฒนธรรม และการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์สูง  โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคทักษะแห่งอนาคต ที่ครูยุคใหม่ต้องมีทักษะและคุณลักษณะในการถ่ายทอดและการสร้างนวัตกรรมการบริหารชั้นเรียนแนวใหม่ ในการที่จะพัฒนาผู้เรียนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาที่ว่า " การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคตนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดโดยกระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ ตามความสามารถและเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล" 
            "  พัฒนาวิชาการ สืบสานคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 "
 
 

นางปัญสุธา ย่องลั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
E-mail :  punsutha@kittivit.ac.th

 

 

 

   


นายกันตพล  อักษรคง 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
Email :  kantapon-bnp@kittivit.ac.th