สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์บ้านพรุ
Kittivit Banpru สามัญ/KIBP

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ระดับมัธยม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

 

วิชาสังคม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ(วันดินโลก) ม.2

 

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
กิจกรรม แรงคืออะไร?

 

 

วิชา คอมพิวเตอร์ ม.2

เรื่อง หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

 

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3

เรื่อง การสืบค้นหาข้อมูล "ขั้นตอนการทำโครงงาน"

 

 

วิชา ภาษาไทย ม.2

เรื่อง สรุปโคลงภาพพระราชพงศาวดาร

 

 

วิชา วิทยาศาสตร์ ม.3

เรื่อง การเกิดไฟฟ้าสถิต

วิชา ภาษาอังกฤษ ม.3

เรื่อง Vocabulary

 

 

วิชาสุขศึกษา ม.6

เรื่อง ระบบประสาท

วิชาภาษาไทย ม.6

เรื่อง ขุนช้างขุนแผน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง ม.2

เรื่อง มารยาทในการไหว้

 

 

ภาษาไทย ม.3

ตอน พระอภัยมณีหนี้นางผีเสื้อสมุทร

 

วิทยาศาสตร์ ม.5

เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า

 

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.6

เรื่อง อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์

 

 

ภาษาไทย ม.1

ชนิดและหน้าที่ของคำ

วิทยาศาสตร์ ม.2

ปฏิกิริยาการเกิดสนิม

 

ศิลปะ ม.2

ผลงานนำเสนอโทนสีในงานศิลป์

ภาษาไทย ม.2

ปริศนาคำทาย

 

 

ศิลปะ ม.5

วาดภาพหน้าคนเหมือนจริง สีน้ำมันบนกระดาน

 

ชมรมช่างคิดช่างทำ ม.5

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์ ม.1

สังเกตุปรากฏการณ์สุริยุปราคา โดยใช้แว่นกรองแสงสีฟ้า

 

 

 

ศิลปะ ม.3

 Acrylic painting on canvas

 

 

วิทยาศาสตร์ ม.3

การคำนวณหาความหนาแน่นของประชากร

(โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง)

 

ภาษาไทย ม.3

การเขียนการ์ดอวยพรปีใหม่

ศิลปะ ม.5

Oil painting on canvas

เคมี ม.5

เรื่องปฎิกิริยารีดอกซ์ การหาเลขออกซิเดชัน

 

สังคมศึกษา   ม.3

การเรียนบูรณาการวันรัฐธรรมนูญ

 

 

ภาษาไทย ม.3

การเขียนจดหมายธุรกิจ

 

 

บูรณาการวิชาภาษาไทย   ม.3

โครงการในพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

 

 

ศิลปะ ม.3

การเพ้นท์กระเป๋า

 

 

คณิตศาสตร์ ม.3

ความน่าจะเป็น

 

 

เคมี ม.5

การไทเทรตกรดเบส

 

 

 

ชีววิทยา ม.5

โครงสร้างภายในของรากผักชี

 

 

 

นาฎศิลป์ ม.1

ฝึกการปฏิบัติท่า

 

 

 

ศิลปะ    ม.2

การใช้สีน้ำ 

 

 

ดนตรี  ม.4

การปฏิบัติดนตรีเครื่องเป่า

 

 

ดนตรี ม.5

การปฏิบัติดนตรีเครื่องเป่า

 

 

วิทยาศาสตร์  ม.1

เรื่อง ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

ภาษาไทย   ม.2

การเขียนจดหมายธุรกิจ

 

คณิตศาสตร์ ม.3

การให้เหตุผลทางเรขาคณิต โดยเปรียบเทียบรูป

 

 

คอมพิวเตอร์  ม.5

การสร้าง เก้าอี้ จากโปรแกรม  Sketch

 

 

ภาษาไทย ม.3

การเขียนแสดงความคิดเห็นจากข่าวสิ่งพิมพ์

 

 

สังคม ม.4

โครงสร้างทางสังคมและการขัดเกลาทางสังคม

 

 

วิทยาศาสตร์   ม.6

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส

 

 

วิชาภาษาอังกฤษ   เรื่อง Directions  ม.2

 

 

 

วิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง    Comic cartoon ม.6

 

วิชาพระะพุทธศาสนา  เรื่อง อริยสัจ 4 ม.1

 

 

วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ม.2

 

 

 

วิชา พระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4 (มรรค 8 และ ปัญญา 3 ) ม.3

 

 

วิชา พระพุทธศาสนา เรื่อง อริยสัจ 4   ม.4

 

 

วิชา หน้าที่พลเมือง เรื่อง พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ม.5

 

 

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

(สมบัติของการเท่ากัน) ม.1

 

 

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

( กิจกรรม:ชิ้นส่วนหรรษา ) ม.1

 

 

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง การเท่ากันทุกประการ ม.2

 

 

วิชาภาษาไทย   เรื่องฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11    ม.1

 

 

วิชาภาษาไทย  โคลงสี่สุภาพ (ฉันทลักษณ์และอ่านทำนองเสนาะ)  ม.3

 


 


วิชาคณิตศาสตร์
ทดลองเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต   (การสะท้อนบนแกน) ม.2

 

                </h2>
              </div>
              <div style=