กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ขอแสดงความยินดี นักเรียนได้รับการคัดเลือกภาพวาดจัดนิทรรศการภาพวาดเด็ก โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 15

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 9 ส.ค. 2563
โดย : 61006

ขอแสดงความยินดี

นักเรียนได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการภาพวาดเด็ก โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 15

   

เด็กหญิงณกัญญา  เครือวัลย์  ชั้น ป.1/1

   

เด็กหญิงชาลิสา  ชุมขวัญ  ชั้น ป.6/1

   

เด็กชายศักย์ศรณ์  ช่างเรือ  ชั้น ป.2/1

   

เด็กหญิงสุธิดา  ละอองวิจิตร  ชั้น ป.2/1