กิตติวิทย์หาดใหญ่

สารสนเทศบุคลากร

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai


Teacher Login
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รร.กิตติวิทย์หาดใหญ่
Kittivit Hadyai

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ชนะเลิศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2563
โดย : 61006

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงชนิตา  ปัญญรัตน์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท

จากการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ โครงการเยาวชนไทยมั่นใจ โตไป ไม่โกง

27  สิงหาคม 2563

ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่