โรงเรียนในเครือกิตติวิทย์หาดใหญ่
โรงเรียนในเครือกิตติวิทย์บ้านพรุ

ยินดีต้อนรับ EN / ไทย

ยินดีต้อนรับสู่ กิตติวิทย์ หนึ่งในโรงเรียนเอกชน หาดใหญ่ สังกัดสำนักงานการศึกษา เอกชน สงขลา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนกิตติวิทย์เปิดทำการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ 2495 โดย คุณเพียร กิตติกรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และ คุณครูเสงี่ยม ยศพล เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ต่อมาจึงได้ขยายโรงเรียนออกเป็นสาขาที่สอง ใช้ชื่อว่า โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เตรียมอนุบาล - อนุบาลศึกษาปีที่ 3 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และช่วงชั้นที่ 3-4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จัดเป็นโรงเรียนมัธยม หาดใหญ่ แห่งแรกในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุแห่งแรกในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ต่อมาได้เปิดสอนแผนกสองภาษา เป็นโรงเรียนแรกที่สอนระบบ สองภาษา หาดใหญ่ โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนที่ประสงค์จะสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนสองภาษาระดับมัธยม โรงเรียนนานาชาติ หรือศึกษาต่อต่างประเทศในระดับสูงขึ้นต่อไป
โรงเรียนในเครือกิตติวิทย์ เป้าหมายในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงดังปรัชญาโรงเรียนว่า “ วิชาการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นพัฒนาตน ” นับจากปีพุทธศักราช 2495 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนกิตติวิทย์เปิดทำการสอนมากว่า 70 ปี ให้ความรู้ อบรมเยาวชนให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์ เสียสละ มีความรับผิดชอบ และเป็นคนดีของสังคมไทยต่อไปในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในเครือกิตติวิทย์ ดูทั้งหมด

คลิปวีดีโอ/YouTube โรงเรียนในเครือกิตติวิทย์

แนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์